صفحه 1 از 2

مشخصات مربی آموزش دهنده به 8 نفر بازیکن

اسامی آموزش گیرنده ها

اطلاعات نفر اول

اطلاعات نفر دوم

اطلاعات نفر سوم

اطلاعات نفر چهارم

اطلاعات نفر پنجم

اطلاعات نفر ششم

اطلاعات نفر هفتم

اطلاعات نفر هشتم