ثبت نام طرح ملی از عید تا عید با طناب زنی به پایان رسیده است