طرح با ورزش همگانی

رایگان سفر کن

انگیزه حضور شما در فعالیت های ورزشی چیست؟

 (می توانید بیش از یک مورد را انتخاب و بیان کنید)

چه عواملی باعث می شود ورزش نکنید

(می توانید بیش از یک مورد را انتخاب و بیان کنید)

فعالیت های ورزشی تفریحی مورد علاقه شما چیست

(می توانید بیش از یک مورد را انتخاب و بیان کنید)

چه زمانی را مناسب انجام فعالیت ورزشی می دانید