مهلت ثبت نام مسابقات قهرمانی کشور کراس فیت پیشکسوتان پایان یافت